ФТФ, Политехническия институт Шънджън и Huawei

За поредна година преподаватели и специалисти от Политехническия институт Шънджън и Huawei посетиха Пловдивския университет и проведоха в периода 21-25 октомври 2019 г. обучение на студентите бакалаври и магистри от Физико-технологичния факултет, специалност „Телекомуникационни и информационни системи“ по съвременни мобилни комуникации и технологии. За първи път тази година в обучението се включиха и четвъртокурсниците от специалност „Компютърни и комуникационни системи“, изучавана в база Смолян. Лекциите  са резултат на дейността на създадения на 14 ноември 2017 г. Център за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“. „Центърът дава реален шанс за практика на обучавани към него специалисти и на студентите от бакалавърските и магистърските програми по инженерните специалности в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника“, споделя проф. д-р Невена Милева – помощник-ректор на Пловдивския университет и декан на Физико-технологичния факултет.