ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Изпити

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

  1. Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за съответните специалности, като изпитите се организират и провеждат от ПУ „Паисий Хилендарски“.
  1. Конкурсните изпити се провеждат по програми, обявени от ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на изучавания в средното училище материал.
  1. Вариантите за конкурсните изпити се подготвят от комисии, назначени със заповед на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на програмния материал за всеки конкурсен изпит. Изпитният вариант се изтегля лотарийно преди началото на всеки изпит в една от залите за провеждане на изпитите.
  1. Кандидат-студенти, които са се явили след изтегляне на изпитния вариант, не се допускат до участие в изпита.
  1. Писмените конкурсни изпити са анонимни с изключение на изпита по химия и теста със събеседване по физика. Кандидат-студентите са длъжни да пишат само със СИН химикал.
  1. При доказано преписване или опит за преписване, носене на техника с мобилна връзка, както и при опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят и други писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия, като кандидатът се лишава от правото на по-нататъшно участие в конкурса и не участва в класирането.
  1. До половин час след започване на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата.
  1. Кандидат-студентът предава писмената си работа на председателя на квесторската комисия, сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След като предаде писмената си работа и се разпише в изпитния протокол, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.
  1. В деня преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери за мястото на провеждане на изпита, на което е разпределен да се яви. На изпита всеки кандидат-студент е задължен да носи документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.
  1. При наличие на свободни места се признават оценките от конкурсни изпити, положени през 2023 г. в други висши училища, срещу представяне на издаден по съответния ред документ с резултата от изпита.

За повече информация

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/