ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
 1. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.

Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение за завършено средно образование с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

       ЗАБЕЛЕЖКА

       Кандидат-студенти с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех от дипломата. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 1 юли 2021 г.


Непредставилите дипломата си не участват в класирането!

 

 1. Картон за класиране (по образец на ПУ).
 1. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лв.

Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

 • в касата на ПУ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24);
 • по банков път – по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF;

 • в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи;
 • през e-pay при подаване на документи по интернет.
 1. Документ за лауреат на национална олимпиада или състезания и форуми с конкурсен характер (ако има такъв).
 1. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 1. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

При подаване на кандидатстудентски документи длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана. При подаване на документи по електронен път кандидатите разпечатват генерирания от системата за онлайн кандидастване документ с входящ номер.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата или чрез куриерски фирми.

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

Корекции на подадени документи заради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

 

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

СРОКОВЕ И НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

Кандидат-студентите подават документи (лично или чрез друго лице) в посочените срокове по един от следните начини:

 1. В Спортната зала на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 – Пловдив от 11 до 23 юни 2021 г. (вкл. в съботите и неделите);
  За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Автомобилно и индустриално инженерство“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“, изучавани във Физико-технологичен факултет кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул Дичо Петров“28, каб.202 от 11 до 23 юни 2021 г. (без съботите и неделите).
 1. Документи за кандидатстване могат да се подават и онлайн в сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg от 7 до 21 юни 2021 г.
 1. В бюрата на ЦКПИ и НАПС по градове от 11 до 23 юни 2021 г. (вкл. в съботите и неделите)

За кандидатстващите онлайн или в бюрата на ЦКПИ и НАПС за специалности, изискващи изпит по говорни и комуникативни способности, същият ще се провежда в Пловдив след всеки кандидатстудентски изпит от 14.00 до 17.00 часа в допълнително посочена зала или онлайн.