ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Автомобилни електронни системи

В съответствие с нуждите на пазара на труда, с тенденциите към разработване на нови, мощни, икономични, екологични, и безопасни автомобили и в крак с модерните технологии, във ФТФ на Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски се предлага специалност “Автомобилни електронни системи” за придобиване на ОКС „бакалавър-инженер“. Специалността “ Автомобилни електронни системи”  включва предмети от областта на фундаменталните науки, електрониката, автомобилната техника, механика, информационни и комуникационни технологии.  Обучението включва изучаването на задължителни академични курсове от различни области на автомобилните електронни системи, включващи: автомобилни сензори, системи за управление на автомобила, комуникационни протоколи в автомобила, вградени микропроцесорни системи в автомобила, електрически и хибридни автомобили, автомобилни компютърни модули, батерийни системи за електрически и хибридни автомобили др.

Професионална реализация

След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заема следните длъжности в различни сфери на обществения живот:

  • Ръководител или участник в планирането, организацията и поддръжката на автомобилна техника и паркове, както и осигуряване на диагностичните дейности на транспортни фирми от средния и малкия бизнес;
  • Да работи в областта на създаването и внедряването на нови електронни модули и системи в автомобила и  автомобилната индустрия;
  • Да работят като специалисти по тестване, настройка и поддръжка на електронни системи и електронна инфраструктура предназначени за автомобила;
  • Участие в научни изследвания и проекти;
  • Да работят  като специалисти по контрол и качеството на електронни автомобилни системи;
  • Експерти, консултанти и др. в държавни структури (министерства, агенции, ведомствени организации), свързани с експлоатация и безопасност на автомобилния транспорт;
  • Да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

След завършване на специалността „Автомобилни електронни  системи “ студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“.